Wirtualne Targi Edukacyjne - Powiatowy Urząd Pracy w Mławie


 

Zespół Szkół Nr 1 w Mławie


https://www.zs1mlawa.pl/rekrutacja

 

 

Zespół Szkół nr 2 w Mławie

Zespół Szkół nr 3 w Mławie

 
 
 
Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie na rok szkolny 2023/2024
 1. Technikum Elektroniczne
przedmioty rozszerzone: informatyka
W Technikum Elektronicznym, podczas rekrutacji,  będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
      - język polski
      - matematyka
      - informatyka
      - najwyższa ocena z języka obcego nowożytnego.
 
 1. Liceum Ogólnokształcące 
Klasa turystyczno-medialna
przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia
W klasie turystyczo-medialnej III Liceum Ogólnokształcącego, podczas rekrutacji,  będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
       - język polski
      - matematyka
      - historia
      - najwyższa ocena z jednego z przedmiotów - język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.
 
 Klasa ogólna z rozszerzoną informatyką
przedmioty rozszerzone: informatyka
W klasie ogólnej III Liceum Ogólnokształcącego, podczas rekrutacji,  będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
       - język polski
      - matematyka
      - informatyka
      - najwyższa ocena z jednego z przedmiotów - język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.
 
 1. Szkoła branżowa I stopnia
Klasa wielozawodowa
Proponowane zawody:
- blacharz samochodowy
- cukiernik
- elektromechanik sprzętu AGD
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- elektronik
- monter sieci i instalacji sanitarnych
- elektryk
- fryzjer
- lakiernik samochodowy
- mechanik operator pojazdów i maszyn
- mechanik pojazdów samochodowych
- murarz-tynkarz
- piekarz
- stolarz
- fotograf
- przetwórca mięsa
- ślusarz
- sprzedawca
- kelner

 
 
 

Zespół Szkół Nr 4 w Mławie

https://zs4mlawa.edupage.org/a/kierunki-ksztalcenia


ZASADY REKRUTACJI
w  Zespole Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r.
w Mławie
w roku szkolnym 2023/2024
dla kandydatów  do  klas pierwszych
II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 4
 
Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) – rozdział 6.
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019, poz.1737.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020 r. poz. 493 z późn. zm.).
 
Wymagane dokumenty:
 1.  
  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły , potwierdzony podpisem rodziców/prawnych opiekunów.
  2. Kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej.
  3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  4. Zaświad­cze­nie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w okre­ślonym zawodzie (składa kandydat do technikum).
  5. 2 fotografie podpisane na odwrocie.
 
 
 Warunki przyjęcia:
1.   Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej  jest ukończenie szkoły podstawowej.
2.   Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum powinien posiadać zaświad­cze­nie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w okre­ślonym zawodzie.
3.   O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na listach kandydatów..
4.   Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu mają kandydaci  z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
5.   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim  etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,  brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, objęcie kandydata pieczą zastępczą,  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
6.   O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły.
 
Zasady rekrutacji
1. W postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym kandydat może osiągnąć maksimum 200 punktów w tym:
 1. 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach przelicza się na punkty  następująco z :
 1.  
  1. języka polskiego i  matematyki mnoży się przez 0,35;
  2. języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
 
 1. 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za:
  1. oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które przelicza się na punkty następująco:
celujący             -  18 pkt
bardzo dobry    -   17 pkt
dobry                  -   14 pkt
dostateczny      -     8 pkt
dopuszczający -     2 pkt
 1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem - 7 punktów;
 2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w   szczególności w formie wolontariatu  -  3 punkty;
 3. inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 18 punktów),
1d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem organizowanych przez kuratora oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;
2d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem organizowanych przez kuratora oświaty o zasięgu wojewódzkim:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego -10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -  3 punkty;
3d) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach innych niż wymienione wyżej  artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym  - 4 punkty,
 • krajowym - 3 punkty,
 • wojewódzkim  - 2 punkty,
 • powiatowym - 1 punkt.
 1. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z tych samych zawodów wiedzy,   artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. Kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym przyznaje się za uzyskanie z:
  1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
celującym - 35 punktów,
bardzo dobrym - 30 punktów,
dobrym - 25 punktów,
dostatecznym - 15punktów,
dopuszczającym - 10 punktów;
 1.  
  1. wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
celującym - 30 punktów,
bardzo dobrym - 25 punktów,
dobrym - 20 punktów,
dostatecznym - 10 punktów,
dopuszczającym - 5 punktów   
 1. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  są:
1) w  Technikum nr 4 w zawodach:
a) technik ekonomista:  język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia,
b) technik handlowiec:  język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia,
c) technik rachunkowości: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia;
2) w II Liceum Ogólnokształcącym:
a) klasa humanistyczno-prawna - język polski, język obcy nowożytny, matematyka,  historia,
b) klasa biotechnologiczna  - język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia,
c)  klasa biznesowa - język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia.
 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego  ustala Mazowiecki Kurator Oświaty, niedotrzymanie terminów, dotyczących składania dokumentów, będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły.

 

I Liceum Ogólnokształcące w Mławie 


Liceum Ogólnokształcące w Radzanowie 

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Mławie

http://www.klo.mlawa.pl/rekrutacja

 
Oferta Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Mławie
na rok szkolny 2023/2024


Zasady rekrutacji i terminy znajdują się pod linkiem www.klo.mlawa.pl/rekrutacja  
 1. Ulotka reklamowa KLO – skan
 2. Filmiki reklamujące szkołę znajdują się pod linkiem www.klo.mlawa.pl/aktualnosci
  1. „Cała prawda o KLO"
  2. „Czy w KLO naprawdę jest aż tak trudno"
  3. „Rozmowy kwalifikacyjne: Czy jest się czego obawiać"

Akademickie Centrum Kształcenia w Mławie

 

 


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę