Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mławie


Zawartość stron

 


logo programu unijnego
 


Powiat Mławski /Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
 
informuje
iż w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. realizuje projekt pod nazwą
 
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mławskim (III)"
 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie mławskim.
 
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z ustalonym I lub II profilem pomocy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie w wieku 18-29 lat będących tzw. młodzieżą NEET (osoba nie pracująca, nie kształcąca się i nie szkoląca się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających udział w projekcie).

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:
- poradnictwo zawodowe – 432 osoby,
- pośrednictwo pracy – 299 osób,
- staże – 242 osoby,
- prace interwencyjne - 57 osób,
- szkolenia – 10 osób,
- bony na zasiedlenie – 94 osoby,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 29 osób.
 
Wartość projektu wynosi 3 422 413,83 zł (w tym: kwota w części EFS – 2 884 410,38 zł; kwota w części wkładu krajowego – 538 003,45 zł).
Realizacja projektu zakłada osiągnięcie zatrudnienia przez co najmniej:
- 17% niepełnosprawnych uczestników projektu,
- 35% długotrwale bezrobotnych uczestników projektu,
- 36% uczestników projektu posiadających niskie kwalifikacje,
- 43% uczestników projektu nie należących do żadnej z w/w grup.
 
Osoby bezrobotne oraz pracodawców zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z doradcami klienta odpowiedzialnymi za obsługę osób bezrobotnych oraz terenowymi pośrednikami pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 tel. (023) 655 19 96.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę