Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mławie


Zawartość stron

 
Powiat Mławski / Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
informuje
 
iż w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. realizuje projekt pod nazwą:
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie mławskim (II)"
 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII – Rozwój Rynku Pracy, Działania 8.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP - projekty pozakonkursowe
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat
i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie mławskim.
 
Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie jako bezrobotne, z ustalonym I lub II profilem pomocy oraz należących do każdej z grup defaworyzowanych, tj.: kobiet, o niskich kwalifikacjach, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych i osób powyżej 50 roku życia.
 
Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:
- poradnictwo zawodowe – 232 osoby,
- pośrednictwo pracy – 185 osób,
- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 47 osób,
- staże – 87 osób,
- prace interwencyjne – 45 osób,
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 37 osób.
 
Wartość projektu wynosi 2 878 885,43 zł
 
Realizacja projektu zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej:
- 33% dla osób niepełnosprawnych,
- 30% dla osób długotrwale bezrobotnych,
- 38% dla osób o niskich kwalifikacjach,
- 33% dla osób w wieku powyżej 50 roku życia,
- 39% dla kobiet.
 
Osoby bezrobotne oraz pracodawców zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z doradcami klienta odpowiedzialnymi za obsługę osób bezrobotnych oraz terenowymi pośrednikami pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, przy ul. Wyspiańskiego 7 tel. (023) 655 19 96.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę