Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mławie


Zawartość stron

 
Powiat Mławski / Powiatowy Urząd Pracy w Mławie 
informuje
 
iż w okresie od 01.11.2017r. do 31.10.2019r. realizuje w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą Pro Europa z Torunia projekt pod nazwą:
Aktywny III profil w powiecie mławskim"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na ztrudnienie 102 osób (59K;43M) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie mławskim oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez kompleksowe dostosowanie indywidualnych potrzeb przedsięwzięcia w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej i aktywizacji zawodowej w okresie 01.11.17-31.10.19.
Projekt skierowany jest do 102 osób z ustalonym III profilem pomocy pozostających bez pracy w powiecie młwskim i zarejestrowanych w PUP w Mławie.
 
Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:
- diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników ptojektu na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji (dwugodzinne zajęcia z psychologiem) – 102 osoby,
- warsztaty rozwoju osobistego w ramach aktywizacji społecznej, które na celu będą miały podniesienie kompetencji życiowych i umiejetności społeczno-zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową – 102 osoby,
- szkolenia zawodowe w ramach aktywizacji edukacyjnej – 65 osób,
- staże zawodowe – 30 osób,
- prace interwencyjne – 53 osoby,
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 17 osób,
- pośrednictwo pracy – 102 osoby,
poradnictwo zawodowe – 102 osoby,
Wartość projektu wynosi 1 324 372,80 zł (w tym: kwota w części EFS - 1 059 498,24 zł; kwota w części wkładu krajowego - 197 924,56 zł, wkład własny - 66 950,00 zł).
 
Realizacja projektu zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 22% i wskaźnika efektywności społecznej na poziomie 34%. 

Osoby bezrobotne oraz pracodawców zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z doradcami klienta odpowiedzialnymi za obsługę osób bezrobotnych oraz terenowymi pośrednikami pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, przy ul. Wyspiańskiego 7 tel. (023) 655 19 96.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę