Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mławie


Zawartość stron


FFW

Uprzejmie informujemy, iż w okresie 08.07.2019 r.- 31.03.2020 r. tutejszy Urząd realizuje projekt grantowy pn. „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie mławskim z wykorzystaniem przykładów działań aktywizujących osoby wykluczone społecznie w Niemczech".
Pozyskany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie grant był wynikiem udziału w konkursie grantowym dla instytucji, które realizują już konkursowe projekty unijne w ramach programów PO WER lub RPO WM. Nabór wniosków ogłosiła Fundacja Fundusz Współpracy w ramach realizowanego przez siebie projektu pn. „Ścieżki współpracy- wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową" w ramach działania PO WER: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, którego założeniem jest wsparcie  instytucji już realizujących tzw. projekty standardowe z obszaru rynku pracy.
Grant, który został nam przyznany stanowi „uzupełnienie" realizowanego przez nas projektu „Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego" dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie mławskim ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością" i wprowadzi do niego dodatkowe elementy wypracowane w ramach współpracy ponadnarodowej, które przyczynią się do zwiększenia rezultatów i wskaźników zakładanych w realizowanym przez nas projekcie.
 
Partner wiodący:
Powiat Mławski- Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Mławie
 
Partner ponadnarodowy:
Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z siedzibą w Schkeuditz, 04435 Schkeuditz, Niemcy
 
Okres realizacji projektu grantowego:
08.07.2019-31.03.2020
 
Wartość grantu:
70.000,00 zł
Uczestnicy:
8 osób odpowiedzialnych za prowadzenie polityki społecznej i zatrudnieniowej, a także na co dzień zajmujących się osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi społecznie. 
 
Cel projektu:
współpraca z partnerem niemieckim służąca poznaniu i wdrożeniu na naszym rynku pracy  rozwiązań funkcjonujących na niemieckim rynku pracy zapobiegających zjawisku wykluczenia społecznego, a także służących włączeniu społecznemu i zawodowemu osób już wykluczonych (między innymi system szkoleń zawodowych i metod podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji)a także transfer dobrych praktyk.
Realizacja projektu służyć będzie  podniesieniu poziomu świadczonych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie oraz osoby odpowiedzialne za kierunki rozwoju powiatu  mławskiego usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, między innymi poprzez poznanie przez  uczestników projektu  zasad i funkcjonowania  kształcenia zawodowego dorosłych w Niemczech, poznanie form kształcenia ustawicznego i metod rozpoznawania potrzeb, motywowania i trafniejszego określania predyspozycji klientów oraz na czym polega współpraca między  pracodawcami, instytucjami rynku pracy i instytucjami szkoleniowymi.
 
Działania w ramach projektu (tzw. kamienie milowe):
  1. Plan współpracy z partnerem- kontakty robocze
  2. Opracowanie rozwiązania (produktu) – wypracowanie nowego modelu ścieżki pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie.
  3. Opracowanie końcowej wersji rozwiązania i planu jego wdrażania- Opracowanie końcowej wersji rozwiązania, warsztaty dla osób bezrobotnych.
  4. Wdrażanie rozwiązania- konferencja i seminaria, publikacja modelu ścieżki pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie, podjęcie uchwały i zawarcie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z powiatu mławskiego o wdrożeniu modelu ścieżki pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę